សូមជ្រាប តម្លៃប្រេងសាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឡើងថ្លៃបន្តិចវិញហើយ ធៀបនឹងសប្ដាហ៍មុន…

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសពីតម្លៃលក់រាយរបស់ប្រេងសាំងលើទីផ្សារកម្ពុជា ក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។ ដែលតម្លៃនោះត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម ៖

ប្រេងឥន្ធនៈនឹងត្រូវលក់រាយលើទីផ្សារត្រឹមតែ ៤000រៀល ក្នុង១លីត្រសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតា និងតម្លៃ៣,៦៥០សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត ។

គួរបញ្ជាក់ថា តម្លែលក់រាយ ប្រេងសាំង និងប្រេងម៉ាសូតខាងលើ គឺបានឡើងថ្លៃបន្តិច ហើយចំពោះតម្លៃខាងលើនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ កញ្ញា នេះតទៅ ៕

Related posts

Leave a Comment